Grupa Żywiec zmienia formę prawną na Grupa Żywiec Sp. z o.o.

30 czerwca Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu przekształcenia Grupy Żywiec z dotychczasowej spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W efekcie z dniem 30 czerwca 2023 roku następuje skutek prawny w postaci przekształcenia Grupy Żywiec w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółce Grupa Żywiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został nadany nowy numer KRS 0001043826.

W wyniku przekształcenia Spółka zachowuje ciągłość podmiotowości prawnej, co oznacza, że nie ma konieczności aneksowania istniejących umów, porozumień lub też ubiegania się przez Spółkę o wydanie nowych decyzji administracyjnych. Spółka zachowuje dotychczasowe dane identyfikacyjne, w tym adres, siedzibę, numery NIP i Regon, za wyjątkiem w/w nowego numeru KRS. Kapitał zakładowy Grupy Żywiec ulega nieznacznej zmianie, i od dnia dzisiejszego wynosi 25.678.350 zł (poprzednio: 25.678.342,50 zł).

W bieżących rozliczeniach z Grupą Żywiec prosimy o stosowanie na fakturach nowych danych dotyczących zmienionej formy prawnej Spółki, oraz ewentualnie numeru KRS oraz wysokości kapitału zakładowego.

W skład Zarządu nowej Grupy Żywiec Sp. z o.o. wchodzi Pan Simon Amor jako Prezes Zarządu oraz Pani Olga Prasał jako Członek Zarządu. Jedynym wspólnikiem Spółki pozostaje spółka Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Niderlandy.

Grupa Żywiec changes its legal form to Grupa Żywiec Sp. z o.o.

On 30 June, the District Court in Bielsko-Biała, VIII Commercial Department – National Court Register, issued a decision on registering the transformation of Grupa Żywiec from the existing joint-stock company into a limited liability company.

As a result, as of 30 June 2023, the legal effect of transforming Grupa Żywiec into a limited liability company takes place. Grupa Żywiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością has been given a new KRS number 0001043826.

As a result of the transformation, the Company maintains the continuity of legal personality, which means that there is no need to annex existing agreements or apply for new administrative decisions by the Company. The Company retains the existing identification data, including the address, registered office, NIP and REGON numbers, with the exception of the above-mentioned new KRS number. The share capital of Grupa Żywiec is slightly changed and from today amounts to PLN 25 678 350 (previously: PLN 25 678 342.50).

In current settlements with Grupa Żywiec, please use new data on invoices regarding the changed legal form of the Company, and possibly the KRS number and the amount of share capital.

The Management Board of the new Grupa Żywiec Sp. z o.o. consists of Mr. Simon Amor as the President of the Management Board and Ms. Olga Prasał as a Member of the Management Board. The sole shareholder of the Company remains Heineken International B.V. with its registered office in Amsterdam, the Netherlands.

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.