Wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. w I kwartale 2020

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś kwartalne wyniki finansowe. W pierwszym kwartale 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 770 100 tys. złotych podczas gdy w takim samym okresie 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 606 693 tys. złotych. Jednocześnie organiczny wzrost przychodów wzrósł o 8% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Skonsolidowana strata z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 20 238 tys. złotych.

Spółka zanotowała wyższe przychody ze sprzedaży i pomimo podwyżki akcyzy utrzymała przychody z każdego hektolitra piwa na poziomie zbliżonym do pierwszego kwartału 2019. W omawianym okresie zanotowano stratę zysku.  – Jest to spowodowane przede wszystkim dalszym wzrostem kosztów działalności, w tym kosztów produkcji, logistyki i kosztów personalnych oraz negatywnym wpływem różnic kursowych.

„Pierwszy kwartał roku to również czas kiedy intensywnie przygotowujemy sezonowe aktywacje marek. Wiążą się z tym zatem zwiększone inwestycje w marketing, co procentuje w kolejnych miesiącach, ale znajduje też odzwierciedlenie w wyższych kosztach działalności, co jest widoczne w naszych wynikach za pierwszy kwartał – komentuje Francois-Xavier Mahot, prezes Grupy Żywiec S.A.

W związku z wystąpieniem w Polsce epidemii koronawirusa, od połowy marca 2020 roku firma prowadzi bieżący monitoring sytuacji rynkowej, w szczególności skupiając swoją uwagę na czynnikach, które w dłuższej perspektywie chronią działalność operacyjną oraz wynik finansowy Spółki, i działaniach zapobiegawczych.

Jesteśmy dzisiaj w zupełnie nowej rzeczywistości biznesowej, do której staramy się jak najlepiej dostosować. W odpowiedzi na epidemię podjęliśmy natychmiastowe działania ograniczające potencjalne ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz dla ciągłości biznesowej. Wdrożone zostały odpowiednie procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, a także stosowne plany zapewniające ciągłość produkcji i dostaw. Podjęliśmy także szereg inicjatyw aby zapewnić wsparcie placówkom ochrony zdrowia, naszym społecznościom lokalnym a także partnerom biznesowym, którzy ucierpieli w skutek epidemii. Obok zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom, co pozostaje najważniejszym priorytetem, koncentrujemy się na maksymalnie elastycznym reagowaniu na zmieniające się uwarunkowania i na aktywnościach zmierzających do ograniczenia zauważalnego wpływu epidemii na biznes, w tym do zwiększenia przychodów, przy jednoczesnej ścisłej kontroli kosztów.

Francois-Xavier Mahot prezes Grupy Żywiec S.A.

Epidemia COVID-19 wpływa na działalność Grupy Żywiec co może być bardziej widoczne w drugim kwartale, jednak biorąc pod uwagę dużą niepewność rozwoju sytuacji oraz niepewność czasu jej trwania, nie ma możliwości na tym etapie by wiarygodnie oszacować wpływ ww. zjawisk w najbliższych miesiącach na wolumeny obrotu, przepływy pieniężne i rentowność. Grupa Żywiec będzie nadal monitorować bieżącą sytuację i podejmie wszelkie możliwe i niezbędne kroki, aby złagodzić negatywne skutki, o czym będzie na bieżąco informowała w miarę jej dalszego rozwoju.

Od początku wystąpienia zagrożenia koronawirusem Grupa Żywiec aktywnie zaangażowała się w walkę z epidemią. Spółka zapewniła wsparcie placówkom ochrony zdrowia w swoich społecznościach lokalnych dofinansowując zakup sprzętu medycznego i środków ochrony. Firma przekazała także 1 mln zł. na zbiórkę dla szpitali prowadzoną przez Fundację Siepomaga.pl, do której wspierania zachęca też marka Żywiec w cyklu koncertów Żywiec Męskie Granie w Domu. Dzięki przekazaniu przez Arcyksiążęcy Browar w Żywcu alkoholu pozostałego po produkcji piwa 0.0.% na cele produkcji środków do dezynfekcji udało się także bezpłatnie przekazać wszystkim mieszkańcom Żywca płyn dzięki któremu mogą się lepiej chronić przed epidemią. Grupa Żywiec dba też o swoich partnerów biznesowych – jako pierwsza w branży podjęła się odebrania niesprzedanego piwa od zamkniętych lokali gastronomicznych pomagając im w tym trudnym czasie.

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.