Wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
w I kwartale 2019

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś kwartalne wyniki finansowe. W pierwszym kwartale roku firma zwiększyła udział piw premium i innowacji w strukturze sprzedaży i zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa. W rezultacie, mimo niższej sprzedaży, spółka utrzymała całościowe przychody na zbliżonym poziomie do pierwszego kwartału 2018. Istotny wpływ na działalność spółki, w tym wysokość zysku operacyjnego, ma dalszy wzrost kosztów produkcji – surowców, energii i opakowań.

W szczegółach w I kwartale 2019:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 606 693 tys. złotych w porównaniu do 604 448 tys. złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 12 477 tys. złotych w porównaniu do 12 894 tys. złotych w pierwszym kwartale 2018 roku.
  • W ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. zanotowała zysk netto w wysokości 6 493 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie roku ubiegłego zysk netto wyniósł 4 511 tys. złotych.

Biorąc pod uwagę sezonowość branży piwnej, pierwszy kwartał ma najmniejszy wpływ na całościowe wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową Żywiec w skali roku. W nadchodzących miesiącach firma będzie kontynuować skuteczną strategię wzrostu rentowności sprzedaży poprzez rozwój oferty piw premium, w tym piwnych specjalności, piw smakowych i bezalkoholowych, które stanowią najszybciej rosnące segmenty rynku.

Mając na uwadze spodziewany dalszy wzrost kosztów działalności spółka będzie też koncentrować się na zwiększeniu efektywności działania przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny wydatków.

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.