Szanowna Pani/Szanowny Panie.

W związku z faktem, że w relacjach z Grupą Żywiec, występuje Pani/Pan jako osoba kontaktowa u naszego klienta lub potencjalnego klienta, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest GRUPA ŻYWIEC SP. Z O.O. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarnej 88, 34-300 Żywiec, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez adres e-mail dane.osobowe@grupazywiec.pl lub z wykorzystaniem wyżej wskazanego adres korespondencyjnego.
 3. Cel i podstawa przetwarzania danych:
  • Składanie zapytań ofertowych w celu wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości skierowania zapytania ofertowego (art. 6. ust. 1. lit. f) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
  • Minimalizacja ryzyka prawnego poprzez weryfikację kontrahenta – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na sprawdzeniu rzetelności i wiarygodności kontrahenta (art. 6. ust. 1. lit. f) RODO w zw. z ustawą z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz zaleceniami Ministra Finansów, zawartymi w Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.
  • Zawarcie i wykonanie umowy, w tym ustalenie warunków umownych – podstawą przetwarzania jest konieczność zawarcia i wykonania umowy, której podmiot danych jest stroną lub występuje jako reprezentant strony lub jako pracownik (art. 6. ust. 1 lit. b) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
  • Realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości – podstawą przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych, spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1.lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
  • Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 4. Kategorie podmiotów danych, zakres danych oraz źródło pochodzenia danych:

   

  OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ DANE WYKORZYSTYWANE W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ ZLECENIE SKĄD POCHODZĄ DANE

  Strony umowy
  (w przypadku osób fizycznych)

  1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, firma)
  2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer NIP, numer PESEL)
  3. Dane kontaktowe (np. adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, numer telefonu)
  4. Dane finansowe (np. numery rachunków płatniczych)
  1. Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę
  2. Publicznie dostępne bazy danych: KRS, CEIDG, VIES oraz Biała Lista Podatników VAT
  3. Biura informacji gospodarczej

  Osoby reprezentujące strony (przedstawiciele ustawowi)

  1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko)
  2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer PESEL)
  3. Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe)
  4. Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)
  Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę.

  Pełnomocnicy
  (w tym prokurenci)

  1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko)
  2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer PESEL)
  3. Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe)
  4. Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)
  Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę.

  Osoby realizujące umowę
  (osoby wyznaczone do wykonania zlecenia lub usługi)

  1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko)
  2. Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe)
  3. Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)
  Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę.

   

 5. Kto otrzyma dane: spółki z grupy kapitałowej, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i zgodnie z jego wytycznymi m.in. dostawcy usług informatycznych, a także podmioty lub organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Okres przechowywania danych: W zależności od podstawy prawnej dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, wygaśnięcia obowiązku prawnego przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie.
 1. Przysługujące prawa:

   

  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO JAK SKORZYSTAĆ
  Dostępu do danych Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
  Sprostowania danych
  Usunięcia danych
  Ograniczenia przetwarzania
  Sprzeciwu, względem przetwarzania którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora
  Przenoszenia danych
  Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

   

 2. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jest warunkiem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze. Skutkiem niepodania danych będzie niemożność nawiązania współpracy biznesowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, a także odstąpienie od zawartej umowy.
 3. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pozdrawiamy,

Grupa Żywiec

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.